پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی ( فقه )

اخص

اصل عدم ولایت، قاعده «التعزیر فی کل معصیة»، قاعده اعانت بر اثم و عدوان، قاعده اعراض، قاعده اقدام ( فقه )، قاعده الأقرب یمنع الأبعد، قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، قاعده الدین مقضی، قاعده الزام، قاعده الزعیم غارم، قاعده الممنوع الشرعی کالممتنع العقلی، قاعده الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، قاعده امکان الحاق فرزند، قاعده امکان حیض، قاعده تسبیب ( فقه )، قاعده تصدیق امین، قاعده تغلیب، قاعده تفویت، قاعده تلف در زمان خیار، قاعده تلف مبیع قبل از قبض، قاعده حجیت ظن در نماز، قاعده حرمت اهانت به محترمات دین، قاعده حرمت تسبیب الی الحرام، قاعده حیازت، قاعده حیلوله، قاعده ذکاة الجنین ذکاة امه، قاعده شرط فاسد، قاعده شفعه، قاعده صلح، قاعده ضمان الید، قاعده ضمان قبل از اقباض، قاعده طهارت ( فقه )، قاعده عدل و انصاف ( فقه )، قاعده عدم تزکیه، قاعده عدم شرطیت بلوغ در احکام وضعی، قاعده عدم ضمان امین، قاعده فراش، قاعده کل ذی ناب من السباع و مخلب من الطیر حرام، قاعده کل رهن فإنه غیر مضمون، قاعده کل شیئ یابس زکی، قاعده کل عضو یقتص منه مع وجوده تؤخذ الدیة مع فقده، قاعده کل قراض لاضمان فیه ما لم یتعد فیه، قاعده کل کافر نجس، قاعده کل ما جاز الصلاه فیه جاز التکفین به، قاعده کل ما جاز بیعه جاز رهنه، قاعده کل ما صحّ إعارته صحّ إجارته، قاعده کل ما لا یجوز الصلاه فیه لا یصح التکفین فیه، قاعده کل مسکر مائع بالاصالة فهو نجس، قاعده کل منحور مذبوح حرام، قاعده کلما کان عین المال موجوداً‌ فالحکم ردّه بعینه، قاعده کلما کان قابلاً للتذکیه و لم یذک شرعاً فهو میتة، قاعده کلما کان له منفعة‌ محلّلة مقصودة تصح اجارته، قاعده کلّما جاز اخذ الرهن به جاز اخذ الضمین به، قاعده لا رهن إلاّ مقبوضاً، قاعده لا شک فی النافله، قاعده لا شک لکثیر الشک، قاعده لا شک للامام و المأموم مع حفظ الآخر، قاعده لا ضمان علی المستعیر، قاعده لا میراث للقاتل، قاعده لا نذر فی معصیة و مرجوح، قاعده لوث، قاعده لیس للضامن الا ما خسر، قاعده ما یباع فی سوق المسلمین فهو ذکیّ، قاعده ما یصح بیعه یصح اجارته، قاعده من أدرک رکعة فقد أدرک الصلاة‌، قاعده من استخرج ماء فهو له، قاعده وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی، قاعده وجوب تخلیه بین مال و مالک، قاعده یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، قاعده یستباح بالتیمم ما یستباح بالطهارة المائیة‌، قواعد فقهی سیاسات، قواعد فقهی عبادات، قواعد فقهی معاملات

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 1 : صفحه 26