پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

تلف مبیع قبل قبض، قاعده تلف در زمان خیار

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قاعده تلف مبیع قبل از قبض به زیرصفحه قاعده تلف مبیع قبل از قبض/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 19 : صفحه 75
  • القواعد الفقهیة جلد 2 : صفحه 79
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 516
  • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 277
  • قواعد فقهیه : صفحه 289
  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 111
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 41