پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قاعده ضمان الید» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قاعده علی الید ماأخذت حتی تؤدی

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

رد مغصوب، ضمان بالمعنی الاخص، قاعده تفویت، قاعده ید ( فقه )

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 1 : صفحه 83
  • القواعد الفقهیة جلد 4 : صفحه 53
  • القواعد الفقهیة : صفحه 32
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 515
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 590
  • قواعد فقهیه : صفحه 48
  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 174