پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قاعده عدم ضمان امین» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قاعده امانت

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

ضمان امین، قاعده تصدیق امین

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 1 : صفحه 27، 203
  • القواعد الفقهیة جلد 2 : صفحه 7
  • القواعد الفقهیة : صفحه 213
  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 17