پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 7 : صفحه 117
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 338
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 70، 513
  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 57