پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

اجاره ( فقه )، بیع ( فقه )

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-2 : صفحه 252