عملکردها

ویژه

صفحه‌های ویژه

گزارش‌های نگهداری

فهرست‌های صفحات

ورود / ثبت نام

کاربرها و امتیازات

تغییرات اخیر و سیاهه‌ها

گزارش بارگذاری رسانه‌ها

داده و ابزارها

صفحه‌های ویژهٔ تغییرمسیر دهنده

صفحه‌های پربازدید

ابزارهای صفحات

مدیاویکی معنایی

مرور و جستجو

ویژگی‌ها، مفهوم‌ها و نوع‌ها

Maintenance