پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قاعده اعراض» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قاعدة الاعراض عن الملک

اعم

قواعد فقهی خاص

منابع

  • القواعد الفقهیة : صفحه 169
  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 50