پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قاعده طهارت ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اصل طهارت ( فقه )

اعم

احکام طهارت، قواعد فقهی خاص

وابسته

طهارت ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قاعده طهارت ( فقه ) به زیرصفحه قاعده طهارت ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 756
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 3 : صفحه 487
  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 156