پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اصل عدم ولایت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اصل اولی در ولایت

اعم

احکام ولایت، قواعد فقهی خاص

وابسته

ولایت ( فقه )، ولایت فقیه ( فقه )

منابع

  • کتاب المکاسب جلد 3 : صفحه 546
  • ولایت فقیه : صفحه (109-110)