پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام خیار، قواعد فقهی خاص

وابسته

تلف در زمان خیار، خیار فروشنده، قاعده تلف مبیع قبل از قبض

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 2 : صفحه 131
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 513
  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 108