پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

تسبیب ( فقه )

منابع

  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 151
  • فقه الصادق (ع) جلد 16 : صفحه 119
  • منیة الطالب فی شرح المکاسب جلد 2 : صفحه 170