عملکردها

مسلمان ( فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مسلمان ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مُسلِم ( مسلمان )

اعم

انسان ( فقه )

اخص

ساحر مسلمان، عبد مسلمان، کودک مسلمان، مسلمان اسیر، مسلمان زنده، مسلمان عادل، مسلمان غایب
به لحاظ جنس:
زن مسلمان، مرد مسلمان
به لحاظ فرق اسلامی:
اهل تسنن ( فقه )، اهل حق، حشویه ( فقه )، دراویش، شیعه ( فقه )، صوفیه ( فقه )، معتزله ( فقه )، واقفیه ( فقه )

وابسته

احیای مسلمان، اذان مسلمان، ارث مسلمان، اسارت مسلمان، اطعام مسلمان، اعتکاف مسلمان، اقرار مسلمان، التزام به احکام اسلام، امان مسلمان، امان یک مسلمان، انتقال خون کافر به مسلمان، ایلاء مسلمان، بازار مسلمین، پیه در دست مسلمان، تترُّس مسلمان، تحریک سگ شکاری، تحلیف مسلمان، تذکیه مسلمان، ترک ایذای مسلمین، ترک تجسس از مسلمین، ترک زنا با مسلمان، ترک کمک کفار علیه مسلمین، ترک گمراهی مسلمان، ترک موجب خشم مسلمین، تزیین برای مسلمان، تسمیت به کافر، تسویه بین مسلمان و کافر، تشریح مسلمان، تعظیم ذمی، تکفین مسلمان، تملک بر مسلمان، تنابز مسلمان، توارث مسلمین، توبه محارب مسلمان، جاسوسی علیه مسلمان، جرح مسلمان، جنگ ذمی با مسلمان، جهاد با کمی مسلمین، حداد مسلمان، حفظ نفس مسلمان، ختنه تازه مسلمان، خمس زمین انتقالی به ذمی، دعا به مسلمان، دفن مسلمان، ذبح اشتراکی مسلمان، ربودن مال مسلمان، رضاع از مسلمان، زارع مسلمان، زمین آباد مسلمان، زمین موات مسلمانان، زنای مسلمان، سب مسلمان، سحر مسلمان، سرزنش مسلمان، سرقت از مسلمان، سرقت ذمی از مسلمان، سرقت شراب مسلمان، سرقت مسلمان، شارب مسکر مسلمان، شفعه مسلمان، شک در نبوت، شکایت حربی، شکایت ذمی، شکایت غیر مسلمان، شکایت مستأمن، شهادت تبرعی علیه مسلمان، شهادت ذمی برای مسلمان، شهادت مسلمان، صید کافر با سگ مسلمان، صید مسلمان، ضمان جریره مسلمان، ضمان غیر قابل تملک، ضمان مال مسلمان، طلاق خلع مسلمان، طلاق مسلمان، طهارت مسلمان، ظهار مسلمان، عاقله مسلمان، عدم وارث مسلمان، عده مسلمان، غایب شدن مسلمان، غصب از مسلمان، غیبت مسلمان، فروش سلاح به مسلمان، قبر مسلمان، قبرستان مسلمین، قتل مسلمان ( فقه )، قذف به مسلمان، قذف مسلمان، قسم مسلمان، قصاص مسلمان ( فقه )، قیادت مسلمان، قَواّد مسلمان، کفاره ( عمل )، کفالت مسلمان، کفر اکراهی مسلمان، لعان مسلمان، لواط مسلمان، محلّل کافر بر مسلمان، مرتد قاتل مسلمان، مزارعه مسلمان، مضارب مسلمان، موکل علیه مسلمان، موکل مسلمان، نذر مسلمان، نماز میت، نیم خورده مسلمان، هدیه حربی به مسلمان، هَجو مسلمان، وارث کودک، وارث مسلمان، وارث مسلمان و کافر، وصیت بر مسلمان، وصیت به مسلمان، وصیت مسلمان، وصیت مسلمان بر فقیر، وقف بر مسلمان، وقف مسلمان، وکالت مسلمان، وکیل مسلمان، ولیمه مسلمان، ید مسلمان

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مسلمان ( فقه ) به زیرصفحه مسلمان ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 258
  • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه (239-240)