پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «صوفیه ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

صوفی

اعم

مسلمان ( فقه )

وابسته

رقص سماع، نکاح با فرق صوفیه