پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «کفاره ( عمل )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تکفیر(کفاره)، جزاء ( کفاره )، کفارات ( فقه )

اعم

عبادات بالمعنی الاعم

اخص

کفاره تکراری، کفاره جمع ( فقه )، کفاره خدمت به سلطان جائر، کفاره در مکان غصبی، کفاره کندن مو
به لحاظ احکام تکلیفی:
کفاره مستحب، کفاره واجب
به لحاظ استحقاق گیرنده:
کفاره به غیر مستحق، کفاره به مستحق
به لحاظ اصلی و بدلی:
کفاره اصلی، کفاره بدلی
به لحاظ اعسار فاعل:
کفاره غنی، کفاره معسر
به لحاظ ایمان وکفر:
کفاره به کافر، کفاره به مؤمن
به لحاظ ترتیب و تخییر:
کفاره تخییری، کفاره ترتیبی
به لحاظ تعیین:
کفاره مجهول، کفاره معین ( فقه )
به لحاظ جنس:
کفاره به دو جنس، کفاره به دو صنف
به لحاظ خصال:
کفاره به پوشش، کفاره به عتق، کفاره به غذا
به لحاظ کمیت مسکین:
کفاره به ده نفر، کفاره به شصت نفر، کفاره به یک نفر
به لحاظ لباس:
کفاره به غیر لباس، کفاره به لباس
به لحاظ محجور بودن:
کفاره به کودک، کفاره به مجنون
به لحاظ موجب:
کفاره آمیزش، کفاره احرام، کفاره اعتکاف، کفاره ترک نماز، کفاره چاک لباس در مصائب، کفاره چیدن مو، کفاره خودسوزی، کفاره روزه، کفاره زدن عبد، کفاره صید، کفاره عمل سلطان، کفاره قتل ( فقه )، کفاره لطم صورت، کفاره متعدد، کفاره نکاح با زن شوهر دار، کفاره نکاح در عده
به لحاظ نوع:
کفاره بدنی، کفاره مالی
به لحاظ نوع اعطأ:
کفاره به تسلیم، کفاره به تملیک
به لحاظ پرداخت کننده:
کفاره از غیر، کفاره انسان دو سر، کفاره عاجز، کفاره عبد، کفاره میت، کفاره وکالتی
به لحاظ گیرنده:
کفاره به ابن سبیل، کفاره به اهل تسنن، کفاره به سید، کفاره به غیر واجب النفقه، کفاره به غُلات، کفاره به فاسق، کفاره به فرق مخالف حق، کفاره به مجاهد، کفاره به مدیون، کفاره به مسکین، کفاره به واجب النفقه

وابسته

آیه کفاره، اجتماع زکات و کفاره، احکام کفاره، اطعام کفاره، انتقال کفاره، بدل کفاره، بینه کفاره، تاخیر کفاره، ترامی کفاره، تسلیم کفاره، تعیین سبب کفاره، تعیین کفاره، تقدیم زکات بر کفاره، تکرار کفاره، توبه از موجب کفاره، جعاله بر کفاره، خرید کفاره، خصال کفاره، روزه کفاره، سقوط کفاره، سیر کردن به کفاره، شرایط کفاره، شک در سبب کفاره، شک در کفاره، شک در مقدار کفاره، شک در نوع کفاره، شهادت بر شهادت به کفاره، شهادت به کفاره، صدقه به ده مسکین، صدقه به هفت مسکین، عجز از کفاره، غذای کفاره، فوریت کفاره، قضای کفاره، قیمت کفاره، کوچ از مشعر، گرفتن کفارات توسط حاکم، لباس کفاره، مستحق کفاره، مسکین، مسلمان ( فقه )، مصرف کفاره، نیت کفاره، وجوب کفاره، وصیت به کفاره، وکالت در اخراج کفاره، وکالت در کفاره

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه کفاره ( عمل ) به زیرصفحه کفاره ( عمل )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 11
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 207
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 35 : صفحه 37
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 125، 126
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 33 : صفحه 167
  • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 515
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 162
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 69
  • مهذب الاحکام جلد 22 : صفحه 325