پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

صید با سگ شکاری، صید کافر

وابسته

صید با سگ کافر، مسلمان ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 27، 45
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 19، 85، 165
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 55، 108
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 200
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 38