پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

سب ( فقه )

وابسته

سب ذمی، سب مشرکان، مسلمان ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سب مسلمان به زیرصفحه سب مسلمان/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 344
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 22
  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 190