پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ختنه

وابسته

مسلمان ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ختنه تازه مسلمان به زیرصفحه ختنه تازه مسلمان/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 269
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 31 : صفحه 263
  • ریاض المسائل جلد 7 : صفحه 234
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 344
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 97
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 647
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 8 : صفحه 405
  • مهذب الاحکام جلد 25 : صفحه 263