پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

صید ( ازهاق روح )

وابسته

صید کافر، مسلمان ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 42، 43
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 152، 163، 244، 269، 272
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 51، 99، 108، 121
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 26
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 20، 27