پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اهل تسنن ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اهل سنت ( فقه )، تسنن ( فقه )، جماعت ( اهل سنت )، سنی ( فقه )، عامه

اعم

مسلمان ( فقه )

وابسته

آب دادن به اهل تسنن، اذان اهل تسنن، اشهاد برای سُنّی، اطعام اهل تسنن، اعتکاف اهل تسنن، اقتدا به اهل تسنن، امامت اهل تسنن، پوست در دست مسلمان، تسلیت به اهل تسنن، تشریح اهل سنت، حج اهل تسنن، خمس به اهل تسنن، خوردن با اهل تسنن، ذبیحه اهل تسنن، روزه اهل تسنن، زکات اهل تسنن، زکات اهل تسنن به اهل تسنن، زکات به اهل تسنن، سه طلاق اهل تسنن، شفعه اهل تسنن، شکایت به اهل تسنن، شنیدن اذان جماعت اهل تسنن، شیعه ( فقه )، صدقه به اهل تسنن، طواف نسای مستبصر، عبادت اهل تسنن، غسل میت توسط اهل تسنن، غیبت اهل تسنن، فقه اهل سنت، قضاوت اهل تسنن، کتب اهل تسنن، کفاره به اهل تسنن، نکاح اهل تسنن با شیعه، نکاح با اهل تسنن، نماز جمعه با اهل سنت، نماز میت اهل تسنن، نیم خورده اهل تسنن، هجرت از سرزمین اهل تسنن، هَجو اهل تسنن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اهل تسنن ( فقه ) به زیرصفحه اهل تسنن ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 83
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 61