پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قصاص ( عقوبت )

وابسته

قصاص کافر ( فقه )، مسلمان ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قصاص مسلمان ( فقه ) به زیرصفحه قصاص مسلمان ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10 : صفحه 53، 55، 63
 • الفقه المأثور : صفحه 515، 518
 • القواعد و الفوائد جلد 2 : صفحه 18
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 266
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 519، 521
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 229
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 42 : صفحه 12
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 27، 70، 89، 117، 142، 262
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 466، 490، 496
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 211، 213، 216
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 734
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 327
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 2 : صفحه 69
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 5 : صفحه 408، 409، 410
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 334، 335، 468