عملکردها

ظهور الفاظ

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

ظهور الفاظ : معنای مرجَّح - از میان چند معنا - برای لفظ

در مواردی که لفظ دست کم دارای دو معنا است که احتمال اراده یکی بیش از دیگری است، به آن معنایی که احتمال بیشتری دارد، ظهور لفظ می‌گویند؛ برای مثال، از کلمه ' فاقطعوا ' در آیه ' سرقت ' دو معنا به ذهن می‌آید: یکی جدا ساختن دست از بدن و دیگری مجروح ساختن آن؛ معنای اول که راجح است، ظهور نام دارد.

نکته:

فرق ظاهر و ظهور این است که منظور از ظاهر، لفظی است که در معنایی ظهور دارد و مراد از ظهور، معنایی است که لفظ در آن ظاهر است.

منابع

 1. اصطلاحات الاصول : صفحه 233
 2. مباحثی از اصول فقه جلد 2 : صفحه 37
 3. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه (137-138)
 4. اصول الفقه : صفحه 151
 5. المعتمد فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 231
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اخص

تکالیف مولوی، ظهور اطلاقی، ظهور التزامی، ظهور ایجابی، ظهور بدوی، ظهور تعلیقی، ظهور تنجیزی، ظهور حالی، ظهور ذاتی، ظهور سلبی، ظهور لفظی، ظهور مستمر، ظهور مطابقی، ظهور مفهومی، ظهور منطوقی، ظهور موضوعی، ظهور وضعی
به لحاظ جزءوکل:
ظهور تضمنی
به لحاظ مقام حکم:
ظهور تصدیقی، ظهور تصوری

وابسته

اصالت ظهور، حجیت ظواهر، ظواهر الفاظ، لفظ ظاهر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظهور الفاظ به زیرصفحه ظهور الفاظ/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 58، 95، 508
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 233
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 131، 134، 135
 • اصول الفقه : صفحه 151
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 197
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 186
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه (137-138)، 138
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 73
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 128
 • المعتمد فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 231
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 71
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 385
 • بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 275
 • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 173
 • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 163
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 583
 • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 315
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 26
 • کفایة الاصول : صفحه 93
 • مباحثی از اصول فقه جلد 2 : صفحه 37
 • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 224