پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ظهور تصوری : معنای متبادر از یک لفظ به محض شنیدن آن

ظهور تصوری، به معنای انسباق ذهن مخاطب از شنیدن یک لفظ به معنای خاص است که تنها علم به وضع در انعقاد آن دخالت دارد و اراده متکلم در آن نقشی ندارد و لفظ به هر صورتی که ایجاد شود حتی اگر از برخورد دو سنگ باشد بر معنا دلالت می‌کند. این ظهور از وضع مفردات کلام در معنای مخصوص به وجود می‌آید و بر چیزی جز شنیدن لفظ متکی نیست، مانند دلالت کلمه ' اکرم ' و ' العلما ' در جمله ' اکرم العلما ' بر معنایی که غیر معنای تمام جمله است؛ یعنی تک تک کلمات بر معنای موضوع له دلالت می‌کند.

منابع

 1. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 134
 2. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 302
 3. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 183
 4. بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 173
 5. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 153
 6. شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 280
 7. المعجم الاصولی : صفحه 724
 8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ظهور الفاظ

وابسته

ظهور تصدیقی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظهور تصوری به زیرصفحه ظهور تصوری/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 508
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 134
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 153، 154، 165
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 311
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 73
 • المعجم الاصولی : صفحه 724
 • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 173، 174، 175
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 207، 255، 302
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 183، 196
 • شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 280