پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ظهور تعلیقی : ظهور متوقف بر عدم ذکر قید

ظهور تعلیقی، مقابل ظهور تنجیزی بوده و عبارت است از ظهوری که انعقاد آن، معلّق بر عدم بیان تقیید می‌باشد؛ به این معنا که نیاوردن قید در کلام، سبب انعقاد ظهور می‌گردد، مانند: ظهور کلام در اطلاق، که معلق بر عدم بیان تقیید است؛ بنابراین، ظهور مطلق، ظهور تعلیقی است و بستگی به اتمام مقدمات حکمت دارد.

منابع

 1. انوار الاصول جلد 3 : صفحه 510
 2. نهایة الافکار جلد 3-2 : صفحه 147
 3. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 257
 4. مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 377
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ظهور الفاظ

وابسته

ظهور تنجیزی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظهور تعلیقی به زیرصفحه ظهور تعلیقی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 510
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 377
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 257
 • نهایة الافکار جلد (4 جزء 2) : صفحه 147
 • نهایة الافکار جلد 3-2 : صفحه 147
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 147
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 147