پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ظهور ایجابی : حصول تطابق میان اراده جدّی و اراده استعمالی

ظهور ایجابی، مقابل ظهور سلبی بوده و به این معناست که آن چه را متکلم در مقام تکلم، از راه الفاظ (مقام اثبات) بیان کرده، در مرحله اراده جدی (مقام ثبوت) نیز ثابت است؛ کل ما یقوله یریده؛ به بیان دیگر، اراده جدی وی مطابق اراده استعمالی او است.

منابع

  1. بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 283
  2. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 94
  3. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 412
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ظهور الفاظ

وابسته

ظهور سلبی

منابع

  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 412
  • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 283
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 94