پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ظهور منطوقی : ظهور به دست آمده از کلام، به واسطه مدلول مطابقی یا تضمنی

منطوق در لغت ـ اسم مفعول از ماده نطق ـ به معنای گفته و بر زبان آورده شده است.

اما در اصطلاح عبارت است از دلالت کلام بر معنایی، به واسطه مدلول مطابقی و یا تضمنی الفاظ؛ مقابل دلالت مفهومی که دلالتی التزامی و تبعی می‌باشد.

نکته اول:

برخی از اصولیون هر سه قسم مدلول ـ مطابقی، تضمنی و التزامی ـ را از اقسام مدلول منطوقی دانسته‌اند [۱] .

نکته دوم:

چون ظهور منطوقی بالمطابقه است و ظهور مفهومی، بالالتزام، برخی ظهور منطوقی را مقدم بر ظهور مفهومی و قوی تر از آن می‌دانند.

پانوشت

  1. الموجز فی اصول الفقه جلد 2,1 : صفحه 146

منابع

  1. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 159
  2. شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 368
  3. مباحثی از اصول فقه : صفحه 71
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ظهور الفاظ

وابسته

ظهور مفهومی، منطوق ( اصول فقه )

منابع

  • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 159
  • الموجز فی اصول الفقه جلد 1,2 : صفحه 146
  • الموجز فی اصول الفقه جلد 2,1 : صفحه 146
  • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 226، 368
  • مباحثی از اصول فقه : صفحه 71