پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ظهور وضعی : ظهور به دست آمده از کلام به واسطه وضع

ظهور وضعی، مقابل ظهور اطلاقی بوده و منشأ آن وضع و لغت است، مانند: ظهور الفاظ عموم در مفهوم شمول و فراگیری. نشانه این ظهور آن است که برای همه کسانی که به لغت آشنایی کامل دارند، به محض شنیدن لفظ، پدیدار می‌گردد و هیچ گونه انصراف و یا انس ذهنی درآن دخالت ندارد.

از ویژگی‌های این ظهور، حجیت آن است، زیرا قدر متیقن حجیت ظواهر، ظهور وضعی است، به شرط آن که متکلم قرینه‌ای خلاف آن اقامه نکند.

نکته:

مشهور اصولیون، ظهوری را که مستند آن وضع باشد، در تعارض با ظهوری که مستند آن اطلاق باشد، مقدم می‌دانند.

منابع

  1. اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 536
  2. بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 146
  3. جلد 2 : صفحه 385
  4. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 42
  5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ظهور الفاظ

وابسته

ظهور اطلاقی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظهور وضعی به زیرصفحه ظهور وضعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جلد 2 : صفحه 385
  • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 536
  • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 217
  • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 42
  • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 146