پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ظهور لفظی : ظهور به دست آمده از خود لفظ

ظهور لفظی، مقابل ظهور حالی بوده و عبارت است از ظهوری که از خود لفظ به دست می‌آید ـ نه از حال متکلم و قراین مقامی.

ظهور لفظی دو سبب دارد:

1. وضع: که سبب تبادر معنا به ذهن مخاطب و ظهور لفظ در آن معنا می‌شود؛

2. انصراف: در صورتی که از انس ذهنی نشأت گرفته باشد ـ نه انصراف بدوی ـ مانند: انصراف کلمه گوشت به گوشت قرمز، در اذهان اهل عرف.

منابع

 1. فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 67
 2. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 508
 3. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 180
 4. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 135
 5. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 197
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ظهور الفاظ

وابسته

ظهور حالی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظهور لفظی به زیرصفحه ظهور لفظی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 508
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 131، 133، 135
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 197، 412
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 127
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 302
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 180
 • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 315
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 67