پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ادای شهادت

ادای شهادت: گواهی دادن بر امری.

ادای شهادت مقابل تحمّل شهادت (--» تحمّل شهادت) است، و در باب شهادات به کار رفته است.

ادای شهادت به هنگام درخواست از شاهد، واجب کفایی (--» وجوب کفایی) و در صورت یکی بودن شاهد، واجب عینی (--» وجوب عینی) است، امّا در این که تنها در صورت درخواست « مَشهُودُ لَه » از شاهد برای تحمّل شهادت، شهادت بر وی واجب است یا مطلقا، اختلاف است. قول دوم به ظاهر کلمات بیشتر فقیهان نسبت داده شده است. 1

مزد گرفتن برای ادای شهادت جایز نیست. در صورت توقّف ادای شهادت بر هزینه کردن مال مانند این که نیاز به سفر باشد ادا واجب نیست، مگر آن که هزینه لازم پرداخت شود و ادای شهادت توسط شاهدِ بر شهادت (شهادت فرع) نیز ممکن نباشد که در این صورت، ادای شهادت بر شاهد اصل، واجب است. 2 ادای شهادت شخص لال، با اشاره‌ای که شهادت او را بفهماند، صورت می‌گیرد 3 (--» شهادت) .

1 - جواهر الکلام 41 183 - 187.

2 - 22 124.

3 - مسالک الافهام 14 24.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 319

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شهادت ( گواهی )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ادای شهادت ( فقه )، اقامه شهادت ( فقه )، شهادات

اعم

سیاسات، مستند حکم قاضی، واجبات کفایی

اخص

شهادت با اتفاق در معنا، شهادت برای مؤمن، شهادت بعد از رجوع، شهادت بعد از زوال مانع، شهادت جماعت با اجمال جامع الشرایط، شهادت حسبه، شهادت شطرنج باز، شهادت مجهول، شهادت مردود، شهادت مکرر
به لحاظ ابواب فقه:
شهادت به سیاساب، شهادت به عبادات، شهادت به معاملات
به لحاظ ادا:
شهادت صریح، شهادت کتبی
به لحاظ اصل وفرع:
شهادت اصل، شهادت بر شهادت، شهادت فرع
به لحاظ باور:
شهادت دروغ ( فقه )، شهادت یقینی
به لحاظ ترافع:
شهادت در دعوی، شهادت در غیر دعوی
به لحاظ جنسیت شاهد:
شهادت خنثی، شهادت زن، شهادت مرد ( فقه )
به لحاظ حالات شاهد:
شهادت اجیر، شهادت اهل قافله علیه دزد، شهادت بی مبالات، شهادت تائب، شهادت خویشاوند، شهادت قاسم، شهادت کبوترباز، شهادت لال، شهادت محدود، شهادت مست، شهادت مستحق زکات، شهادت مضمون عنه، شهادت معسر، شهادت معفو امام، شهادت مماطل دَین، شهادت مُتکدّی، شهادت مُخْتَبی، شهادت نابینا، شهادت وصی، شهادت وکیل ( فقه )، شهادت ولدالزنا ( فقه )
به لحاظ حجر شاهد:
شهادت کودک، شهادت مجنون ( فقه )
به لحاظ حریت شاهد:
شهادت حرّ، شهادت عبد
به لحاظ درخواست شهادت:
شهادت بدون اشهاد، شهادت تبرعی، شهادت غیر تبرعی
به لحاظ دین شاهد:
شهادت کافر ( فقه )، شهادت مخالف در فروع، شهادت مسلمان
به لحاظ ذکاوت شاهد:
شهادت احمق، شهادت تیز هوش، شهادت سفیه ( فقه )، شهادت غافل، شهادت غیر تیز هوش، شهادت کثیرالسهو
به لحاظ شغل شاهد:
شهادت چاروادار، شهادت ساربان، شهادت صاحبان حرفه پست، شهادت صاحبان حرفه مکروه، شهادت کشتیبان
به لحاظ صحت:
شهادت صحیح، شهادت غیر صحیح
به لحاظ ضرر:
شهادت با خوف ضرر، شهادت ضرری
به لحاظ ضمیمه:
شهادت مرد با زن، شهادت و قسم
به لحاظ عدالت شاهد:
شهادت عادل ( فقه )، شهادت متهم، شهادت مجهول الحال
به لحاظ عداوت شاهد:
شهادت دشمن، شهادت دوست
به لحاظ علم به نسب:
شهادت به مجهول النسب، شهادت به معلوم النسب
به لحاظ عیب شاهد:
شهادت اخته، شهادت انسان دو بدن، شهادت انسان دو سر، شهادت ذوی العاهات، شهادت ناشنوا
به لحاظ مدنیت:
شهادت بدوی، شهادت بلدی، شهادت قروی
به لحاظ مستندشهادت:
شهادت به استفاضه، شهادت به امور غیر متعارف، شهادت به حجج شرعی، شهادت به مکتوب، شهادت حسی
به لحاظ مشهودبه:
شهادت به اجل، شهادت به اسلام، شهادت به اعسار، شهادت به بارداری، شهادت به بلوغ، شهادت به تلف اموال مفلس، شهادت به حرام، شهادت به حریت، شهادت به حق، شهادت به خیر برای میت، شهادت به رؤیت هلال، شهادت به رشد، شهادت به رضاع، شهادت به رقیت، شهادت به سفاهت، شهادت به عدالت، شهادت به عیوب زنان، شهادت به کفر، شهادت به لوث، شهادت به مرگ، شهادت به موجب نجاست، شهادت به نجاست، شهادت به نسب، شهادت به وصف، شهادت به ولاء، شهادت به ولادت
به لحاظ مشهودعلیه:
شهادت علیه دشمن، شهادت علیه غایب، شهادت علیه کودک، شهادت علیه مؤمن، شهادت علیه مجنون
به لحاظ مکان شهادت:
شهادت خارج محکمه، شهادت در محکمه
به لحاظ مهمان:
شهادت مهمان، شهادت میزبان
به لحاظ نوع:
بینه، جرح شاهد ( فقه )، شهادت تعریف، شهادتین
به لحاظ وسیله:
شهادت از بلندگو، شهادت از تلفن، شهادت از تلگراف، شهادت از رادیو، شهادت از ضبط صوت
به لحاظ پوشش حرام:
شهادت با پوشش حریر، شهادت با پوشش طلا

وابسته

آیات شهادت، اجرت شهادت، احکام شهادت، استشهاد ( فقه )، استشهاد شهادت، استنطاق از شهود، اشهاد، اعاده شهادت، افتراق شاهد طلاق، انفراد در شهادت، انکار با شهادت، تحمل شهادت، ترجمه شهادت، تعدیل شاهد ( فقه )، تفریق شاهد، تکرار شهادت، توافق شهادت با دعوی، توبه برای شهادت، خروج معتکف برای اقامه شهادت، خروج معتکف برای مقدمات شهادت، رجوع از بعض شهادت، شاهد ( فقه )، شرایط شهادت ( فقه )، شنیدن شهادت، شهادت واحد بر شهادت واحد، صفات شاهد، ضمان کتمان شهادت، عدد شاهد، قضاوت به شهادت، قضاوت غیر مقبول شهادت، قَسامه، کتمان شهادت ( فقه )، مداخله در شهادت، مستند علم شاهد، مشروعیت شهادت، مشهود به ( فقه )، مشهودعلیه، مشهودله، موانع شهادت، نیابت در شهادت، هزینه ادای شهادت، وکالت در شهادت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شهادت ( گواهی ) به زیرصفحه شهادت ( گواهی )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • جلد magazines.iict.ac.ir جزء uploads : صفحه 5_51_04.04.pdf
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 125
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 26 : صفحه 214
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 1 : صفحه 369
 • تحریرالمجله جلد 2-2 : صفحه 113
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 441
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 397
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 96
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 7
 • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 425
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 5، 61، 89، 103، 133، 157، 216، 218، 271، 337
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 25، 171، 339، 421
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 130
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 319
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 3 : صفحه 106
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 141
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 125
 • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 167