پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شهادت، صفات ( فقه )

وابسته

شاهد ( فقه )، شرایط شهادت ( فقه )، شهادت ( گواهی )

منابع

  • الفقه جلد 86 : صفحه 13
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 417
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 441
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 97
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 9
  • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 426
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 320
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 153