پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مستند علم شاهد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مستند شهادت

اعم

احکام شهادت

وابسته

شاهد ( فقه )، شهادت ( گواهی )

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 436
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 445
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 128
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 132
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 451
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 226
  • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 187