عملکردها

شرایط شهادت ( فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شهادت، شرایط سیاسات

اخص

توافق شهادت با دعوی، شرایط شهادت زن
به لحاظ شاهد:
انتفاء تهمت شاهد، ایمان شاهد ( فقه )، بلوغ شاهد ( فقه )، توافق شاهد، صراحت شاهد قتل، ضبط شاهد، طهارت مولد شاهد ( فقه )، عدالت شاهد ( فقه )، عقل شاهد ( فقه )، مروت شاهد، یقین شاهد ( فقه )

وابسته

اسلام شاهد، شهادت ( گواهی )، شهادت جماعت با اجمال جامع الشرایط، صفات شاهد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شرایط شهادت ( فقه ) به زیرصفحه شرایط شهادت ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 370
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 341
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 291، 409