پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شهادت، افتراق ( فقه )

وابسته

اجتماع شاهد طلاق، شهادت ( گواهی )

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 25، 69، 102، 113، 136
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 105، 355
  • نهایة التقریر فی مباحث الصلوة جلد 3 : صفحه 441