پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اسباب تهمت شاهد، توبه شاهد

وابسته

دروغ شاهد، شاهد ( فقه )، شهادت ( گواهی )

منابع

  • الفقه جلد 86 : صفحه 180
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 428
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 445
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 155
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 109
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 341
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 131
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 392