پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شهادت مُخْتَبی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شهادت پنهان شونده

اعم

شهادت ( گواهی )

وابسته

اختباء، پنهان کردن، تحمل شهادت، مُخْتَبی

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 100
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 120