پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

شرایط شهادت ، منابع:

القواعد و الفوائد جلد 1 صفحه 370