پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ایمان در مرجع تقلید 2، امام جماعت 3 و جمعه 4، مستحق زکات 5 و خمس 6، قاضی 7، شاهد 8، و تقسیم کننده اموال که از جانب حاکم شرع منصوب گردیده است 9، شرط می‌باشد. بسیاری از فقیهان در مؤذّن جماعت 10 و نایب در حج 11 نیز ایمان را شرط دانسته‌اند.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 750

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ایمان شاهد ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شیعه بودن شاهد

اعم

ایمان ( خاص )، شرایط شهادت ( فقه )

وابسته

اقرار به ایمان شاهد، بینه ایمان شاهد، شاهد ( فقه )، شهادت مؤمن، علم قاضی ( یقین )، مثبتات ایمان شاهد

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 129
 • الفقه جلد 86 : صفحه 34
 • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 9 : صفحه 263
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 442
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 16
 • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 435
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 133
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 340
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 126
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 750
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 494
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 80
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 159
 • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 170