پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط شهادت ( فقه )، یقین ( فقه )

وابسته

شاهد ( فقه )

منابع

  • المهذب جلد 86 : صفحه 204
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 316، 436
  • تبصرة المتعلمین : صفحه 249
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 422، 445
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 121
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 132
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 431
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 77
  • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 187