پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

َوارُد شهود: اتفاق شاهدان.

به اتفاق و وحدت نظر شاهدان بر آنچه بدان شهادت می‏دهند به لحاظ نوع عمل انجام گرفته، زمان و مکان آن، توارد شهود گفته می‏شود و از آن در باب شهادات سخن رفته است.

از شرایط پذیرش شهادت، اتفاق شهود بر یک معنا به لحاظ نوع فعل، زمان و مکان آن است، اگر چه در لفظ اختلاف داشته باشند. در صورت اختلاف در محتوا، شهادت پذیرفته نخواهد شد و حتی در برخی موارد، آثاری بر آن مترتّب می‏گردد؛ مثلا در شهادت به زنا چنانچه شهود بر یکی از خصوصیات یادشده اتفاق نظر نداشته باشند، حدّ قذف) ر قذف (بر ایشان جاری می‏شود. 1

) ر شهادت (

1. شرائع الإسلام 925 /4؛ جواهر الکلام 211 /41 و 302.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 651

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «توافق شاهد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اتفاق شاهد، توارد شهود

اعم

توافق ( وحدت نظر )، شرایط شهادت ( فقه )

وابسته

اختلاف شاهد، شاهد ( فقه )، شاهد رؤیت هلال، شهادت با اتفاق در معنا، شهادت به زنا ( فقه )، مشاهده زنا

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه (51-52)، 52، 53
 • الفقه المأثور : صفحه 495
 • الفقه جلد 86 : صفحه 341
 • انوار الفقاهة جلد 1 : صفحه 220
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 334، 449، 474
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 251
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 261، 450، 461
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 174
 • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله : صفحه 100، 103
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 22
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 211، 302
 • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 34، 36
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 347، 454
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 23، 146، 212، 262، 362، 363، 400
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40-1 : صفحه 165
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 4001 : صفحه 165
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 140، 153
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 651
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 112، 262، 263
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6-5 : صفحه 263
 • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 248
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 441
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 146
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 288، 352
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 8 : صفحه 455
 • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 208