پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «طهارت مولد شاهد ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

طیب مولد شاهد

اعم

شرایط شهادت ( فقه )

وابسته

شاهد ( فقه )، شهادت ولدالزنا ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 130
  • الفقه جلد 86 : صفحه 199
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 425
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 443
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 117
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 424
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 132
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 380
  • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 177