پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

تفاسیر قرآن : دسته‌بندی تألیفات تفسیری به اعتبارات مختلف

تفسیرهای قرآن بنا به ملاحظات و اعتبارات مورد کاربرد مفسران، به انواع مختلف تقسیم می‌شود؛ از جمله:

الف) از جهت شیوه نگارش:

1. تفاسیر ترتیبی؛ 2. تفاسیر موضوعی.

ب) به اعتبار روش‌های تفسیری:

1. تفاسیر روایی؛ 2. تفاسیر قرآن به قرآن؛ 3. تفاسیر به رأی.

ج) به اعتبار گرایش‌های تفسیری:

1. تفاسیر اجتماعی؛ 2. تفاسیر اخلاقی؛ 3. تفاسیر ادبی؛ 4. تفاسیر اشاری؛ 5. تفاسیر تاریخی؛ 6. تفاسیر تربیتی؛ 7. تفاسیر عرفانی؛ 8. تفاسیر فقهی؛ 9. تفاسیر علمی؛ 10. تفاسیر فلسفی؛ 11. تفاسیر کلامی.

د) به لحاظ مذاهب و فِرَق:

1. تفاسیر شیعه؛ 2. تفاسیر اهل‌سنت.

ه) به لحاظ تفسیر آیه، سوره یا تمام قرآن:

1. تفاسیر آیه‌ای؛ 2. تفاسیر سوره‌ای؛ 3. تفاسیر جزئی؛ 4. تفاسیر کامل.

توضیح پیرامون هر یک از موارد فوق در جای خود آمده است.

منابع

  1. آشنایی با تفاسیر قرآن جلد  : صفحه [۱]
  2. التفسیر و المفسرون جلد  : صفحه [۲]
  3. التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب جلد  : صفحه [۳]

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تفاسیر قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کتاب‌های تفسیری

اخص

تفاسیر آیه‌ای، تفاسیر اجتماعی، تفاسیر اخلاقی، تفاسیر ادبی، تفاسیر ادبی اجتماعی، تفاسیر اشاری، تفاسیر الحادی، تفاسیر اهل‌سنت، تفاسیر باطنیه، تفاسیر به رأی، تفاسیر تاریخی، تفاسیر تربیتی، تفاسیر ترتیبی، تفاسیر جامع، تفاسیر جزئی، تفاسیر حشویه، تفاسیر خوارج، تفاسیر روایی، تفاسیر سوره‌ای، تفاسیر شیعه، تفاسیر ظاهریه، تفاسیر عرفانی، تفاسیر علمی، تفاسیر فارسی، تفاسیر فقهی، تفاسیر فلسفی، تفاسیر قرآن به قرآن، تفاسیر قرن پانزدهم قمری، تفاسیر قرن پنجم قمری، تفاسیر قرن چهاردهم قمری، تفاسیر قرن چهارم قمری، تفاسیر قرن دهم قمری، تفاسیر قرن دوازدهم قمری، تفاسیر قرن دوم قمری، تفاسیر قرن سوم قمری، تفاسیر قرن سیزدهم قمری، تفاسیر قرن ششم قمری، تفاسیر قرن نهم قمری، تفاسیر قرن هشتم قمری، تفاسیر قرن هفتم قمری، تفاسیر قرن یازدهم قمری، تفاسیر کامل، تفاسیر کلامی، تفاسیر متشابهات، تفاسیر متصوفه، تفاسیر موجز، تفاسیر موضوعی، تفسیر اجتهادی

وابسته

ترجمه تفاسیر قرآن، تفسیر قرآن ( علوم قرآنی )، تفسیر و مفسران

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تفاسیر قرآن به زیرصفحه تفاسیر قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) : صفحه 1
  • البیان فی تفسیرالقرآن : صفحه 12
  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 7 : صفحه 25