پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زن

اخص

آمیزش با زوجه، اجاره زن شوهر دار، اجاره زوجه، اجازه تحصیل زوجه، اخفای مرگ بر زوجه، ادای حق زوجه، اذن زوجه در نکاح، ارتداد زوجه، ارث حق نفقه زوجه، ارث زوج با ارتداد زوجه، ازاله بکارت زوجه با انگشت، اسارت زوجه، استمتاع از زوجه صغیره، استمتاع مُحْرِم از زوجه، استمنا با زوجه، اسلام زوجه، اعتکاف زوجه، اعراض زوجه از وطن، افضای زوجه، انفراد زوجه در مسکن، ایلاء، بغل گرفتن زوجه زیر نه سال، بوسه زوجه، بیتوته زوج نزد زوجه، پوشش عورت از زوجه، تأدیب زوجه ناشزه، تبعیت از توطن زوج، ترک آمیزش زوجه، ترک حق زوجه، تزیین برای زوجه، تزیین برای شوهر، تشبیب زوجه، تعقیبات نماز زوجه، تعلیم احکام فقهی به زوجه، تعلیم عقاید به زوجه، تغییر جنسیت زوجه، تغییر عادت زوجه، تقدم مرگ زوجه مورث بر فرزند، تکفین زوجه، تماس شهوی محرم با زوجه، تملک مرد بر زوجه، توارث با زوجه صغیره، توارث مفقود با زوجه، توطن زوجه، جلو گیری از کار زوجه، جلوگیری از تعلم زوجه، جهاز زوجه، حج زوجه، حد بر زوجه، حداد زوجه دائم، حداد زوجه موقت، حداد صغیره، حداد کبیره، حضانت مادر متزوجه، حق حبس زوجه، حق زوجه ( فقه )، خروج ضروری زوجه از خانه، خمس منافع کسب زوجه، خواب بین دو زوجه، خواستگاری مزوجه، دعوی تعیین زوجه در عقد، دعوی در نفقه زوجه، دعوی زوجه بر تمکین، دعوی زوجه بر مانع در فرج، دعوی زوجه بر ملکیت ترکه، دعوی زوجه به آمیزش، دعوی زوجه به قذف، دعوی ضعف زوجه در استمتاع، دعوی عدم امنیت زوجه در حج، دعوی نشوز زوجه، دوران تکفین زوج و زوجه، دیه افضای زوجه، دَین زوجه، رجوع از هبه به زوجه، رجوع به زوجه مرتد، رحم زوجه، رضاع زوجه صغیره از کبیره، رضایت زوجه به طلاق، رضایت زوجه در نکاح مجدد، رقص زوجه، روزه مستحبی زوجه، زکات به زوجه، زکات فطره زوجه، سبّ زوجه، سرقت زوجه، سفر زوجه، شرایط نفقه زوجه ( فقه )، شستن پای زوجه، شفعه زوجه، شهادت زوجه ( فقه )، صدقه از مال زوجه، صدقه زوجه، ضعف زوجه، ضمان جماع به عنف زوجه، ضمان زوجه، ضمان نفقه زوجه، طلاق به اختیار زوجه، ظهار، ظهار زوجه دائم، ظهور خلاف انتساب زوجه، عده زوجه اخته، عده زوجه دائم، عده زوجه مرتد فطری، عده زوجه مقطوع الذکر، عده زوجه ممسوح، عده زوجه موقت، عزل از زوجه بد زبان، عزل از زوجه دائم، عزل از زوجه سالخورده، عزل از زوجه سلیطه، عزل از زوجه عقیم، عزل از زوجه موقت، عزل با اذن زوجه، عزل بدون اذن زوجه، عزل توسط زوجه ( فقه )، عهد زوجه، عوض خلع از زوجه، عیب زوجه، غرر زوجه در نکاح، غسل میت توسط زوج، غسل میت توسط زوجه، غَنای زوجه، قتل زوجه، قتل مدعی فجور به زوجه، قذف زوجه، قرض زوجه، قسم بر آمیزش زوجه، قسم بر ترک آمیزش زوجه، قسم به تحریم زوجه، قسم زوجه به حج، قَسَم زوجه بدون اذن، کفاره آمیزش زوجه حایض، کفالت از زوجه، کناره گیری از زوجه، گرفتن مال زوجه، لِعان، مرگ زوجه، مرگ غیر طبیعی زوجه و فرزند، مس زوجه، مستحبات قسْم، مسقطات قَسْم، مسقطات نفقه زوجه، مضاجعت در قَسْم، مکیدن زبان زوجه، ملاعبه با زوجه قبل از آمیزش، ملاعبه روزه دار با زوجه، ملکیت بر کفن زوجه، منع زوجه از حج نذری، منع زوجه از حج واجب، مهریه با مرگ زوجه، مهلت به زوجه، مهلت به زوجه برای تمکین، موعظه زوجه ناشزه، میراث کافر با اسلام زوجه، میل زوجه به آمیزش، نذر زوجه، نشوز زوجه ( فقه )، نفقه حمل زوجه ناشزه، نفقه زوجه ( فقه )، نکاح با زوجه در عده، نکاح زوجه مرتد، نکاح مجدد با زوجه موقت، نگاه به زوجه، نگاه به عورت زوجه، نگاه به موی متصل به زوجه، نماز زوجه ناشزه، هبه به زوجه، هبه زوجه، هزینه تجهیز زوجه میت، هزینه حج زوجه، وجوب نفقه زوجه، وصیت بر زوجه، وصیت به زوجه، وطن زوجه، وکالت زوجه در طلاق

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احکام زوجه به زیرصفحه احکام زوجه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 382
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 241
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 61