پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زوجه، مسقطات قَسْم، مسقطات نفقه زوجه، نشوز ( فقه )

اخص

ترشرویی زوجه، عدم تمکین زوجه

وابسته

اذن خروج زوجه از خانه، تأدیب زوجه ناشزه، زوجه ( فقه )، زوجه ناشزه، شرط عدم نشوز، شک در نشوز، کناره گیری از زوجه، منع از آمیزش دبر، موعظه زوجه ناشزه، نشوز زوج ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نشوز زوجه ( فقه ) به زیرصفحه نشوز زوجه ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المقنع : صفحه 350
  • تبصرة المتعلمین : صفحه 184
  • تحریرالمجله جلد 2-5 : صفحه 33
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 305
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 714
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 31 : صفحه (200-207)
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 6
  • فقه الرضا : صفحه 245