پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زوجه، ظهار

وابسته

زوجه دائم، ظهار زوجه موقت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 355
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 33 : صفحه 123
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 488
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 493
  • مهذب الاحکام جلد 26 : صفحه 219