پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

مرد در صورت نشوز زن (--» نشوز) نمی‌تواند او را به قصد انتقام بزند و به

تصریح برخی، زدن او با این قصد حرام است، ولی می‌تواند او را به اندازه‌ای که موجب تمکین او شود به آرامی، نه به سختی و مجروح کردن و به قصد اصلاح، نه انتقام و تشفّی بزند.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 681

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زوجه، تأدیب

وابسته

ادماء، زدن ناشزه به قصد انتقام، زوجه ناشزه، کناره گیری از زوجه، نشوز زوجه ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تأدیب زوجه ناشزه به زیرصفحه تأدیب زوجه ناشزه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • التمهید فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 287
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 5 : صفحه 428
  • تبصرة المتعلمین : صفحه 188
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 6
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 681
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه (728-729)