پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عده زوجه مقطوع الذکر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عده زوجه مجبوب

اعم

احکام زوجه، عِدّه

وابسته

زوجه ( فقه )، مجبوب ( فقه )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 25 : صفحه 396
  • المصادر الفقهیة جلد 33 : صفحه 51
  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 818
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 32 : صفحه 215، 217
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 39 : صفحه 412، 483، 503
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 215