پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دادن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعطا ( مطلق دادن )

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

اخص

انفاق ( عام )
به لحاظ متعلق:
دادن ربا، دادن قرآن به کافر، دادن گوشت قربانی به قصاب، دادن نذورات به علی اللهی
به لحاظ نوع:
ادا ( بری الذمه از مال و حق )، بخشش ( فقه )

وابسته

گرفتن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دادن به زیرصفحه دادن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.