پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

انفاق

اِنفاق: نفقه دادن (--» نفقه) صدقه دادن (--» صدقه).

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 699

اصطلاح‌نامه

اعم

دادن، مستحب مؤکّد

اخص

انفاق ( نفقه دادن )، انفاق برای حج
به لحاظ احکام تکلیفی:
انفاق حرام، انفاق مباح، انفاق مستحب ( فقه )، انفاق مکروه، انفاق واجب ( فقه )
به لحاظ منفق علیه:
انفاق بر مجاهد، انفاق بر مرزبان، انفاق بر نفس محترَمه

وابسته

احتکار ( فقه )، توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی، شرایط صدقه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه انفاق ( عام ) به زیرصفحه انفاق ( عام )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جلد magazines.iict.ac.ir جزء uploads : صفحه 46.03.pdf
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 297
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 699