پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ادا ( بری الذمه از مال و حق )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قضا ( ادا )

اعم

احکام حقوق، دادن

اخص

به لحاظ متعلق:
ادای حق، تفریغ ذمه میت، قضای حوائج قاضی
به لحاظ نوع:
پرداخت، رد ( باز گرداندن )

وابسته

استیفا (گرفتن حق )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ادا ( بری الذمه از مال و حق ) به زیرصفحه ادا ( بری الذمه از مال و حق )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 1 : صفحه 369