پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اعطا ( مطلق دادن )"واژه زیر را بکار ببرید:

دادن